Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая"

Телефон:

+380634716289 +380963172778

Telegram

+380634716289

Viber

+380634716289

Mail:

chiibip.mnty@gmail.com

Адреса:

вулиця Гонча, 37, Чернігів

Ми в соц. мережі

Кафедра міжнародної економіки, обліку та фінансів

Кафедра міжнародної економіки, обліку та фінансів була створена як випускаюча за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців у галузі бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, фінансів, здатних здійснити глибокий аналіз економічних та соціальних процесів, виявити і вирішити проблеми в галузі обліку, оподаткування та фінансів з метою досягнення суспільних цілей, виходячи з інтересів як власників підприємств, так і рядових працівників, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку обраної професії.

Зростити конкурентоспроможних спеціалістів майбутнього дозволяють освітні програмами кафедри за освітнім ступенем “Бакалавр” (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”071 “Облік і оподаткування”).

Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені кандидата економічних наук, звання доцента та значний досвід викладацької роботи в інституті, так і перспективною молоддю.

У 2019 році кафедру обліку на фінансів перейменували на кафедру міжнародної економіки, обліку та фінансів.

Зараз кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Акименко Віктор Васильович — автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.

Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження з питань економіки, удосконалення системи організації обліку, фінансів на мікро- та макро- рівнях, підвищення ефективності функціонування підприємств різних галузей.

Поряд з ґрунтовною фундаментальною підготовкою кафедра одночасно формує у студента і практичні вміння, які вимагаються на ринку праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються. Про високу якість підготовки фахівців свідчать грамоти за призові місця, одержані студентами на всеукраїнських студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.

Вихованці кафедри успішно працюють практично у всіх сферах економіки держави: у промисловості, будівництві, транспорті, фінансовій сфері тощо.

Кафедра підтримує ділові і наукові стосунки з колегами з інших вітчизняних та європейських університетів з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами та організаціями.

Склад кафедри:

1. АКИМЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ – кандидат економічних наук, доцент. Автор більш 30 наукових та методичних праць.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою “Інституційні засади забезпечення фінансової самодостатності регіону” на присудження ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Має в своєму здобутку більше.

Викладає різні економічні дисципліни: “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік –I”, “Організація обліку”, “Облік ЗЕД”, ”Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва”.

2. ЖОЛОБЕЦЬКА МАРИНА БОРИСІВНА – доктор філософії з обліку та оподаткування.

Тема дисертації : “Організація бухгалтерського обліку як передумова забезпечення сталого розвитку підприємства”. Спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

Викладає: «Банківські операції», «Банківська система», «Бухгалтерський облік і експертиза».

3. АКИМЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА – доктор економічних наук, доцент ( за сумісництвом).

Кандидатську дисертацію, за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему «Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської області)» захистила в 2008 р. в спеціалізованій вченій раді Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. Докторську дисертація, за спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва України» захистила у 2022 році в спеціалізованій вченій раді Д 35.840.01 Економіка та управління національним господарством Львівського торговельно-економічного університету.

Автор більш 100 наукових та методичних праць, співавтор навчальних посібників “Організація бухгалтерського обліку” (за редакцією В.С. Леня),Інвестиційний менеджмент: теорія і практика (за ред. М. П. Бутка), “Облік у бюджетних установах” (за ред. В.С. Леня), “Економіка” (за ред. М.П. Бутка), “Організація бухгалтерського обліку : практикум”, у тому числі монографії “Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції”, “Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки”, “Теоретичні та прикладні аспекти сталого розвитку: функціональний, галузевий і регіональний вектори”, “Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень”.

Викладає різні економічні дисципліни: “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік –I”, “Організація обліку”, “Облік ЗЕД”, ”Облік і звітність суб”єктів малого підприємництва”.

4. МАРЧЕНКО НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА – кандидат економічних наук, доцент.

Тема дисертації: «Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств» Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит 

Викладає економічні дисципліни, а саме: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси».

5. ВИГОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА – доктор економічних наук, професор.

Тема дисертації: «Безпека страхового ринку та стратегія її забезпечення». Спеціальність: 08.00.08 гроші,фінанси і кредит 

Автор багатьох наукових праць з питань оподаткування, пенсійного забезпечення та страхування.

Є викладачем таких економічних дисциплін, як: «Страхування», «Інвестування», «Податкова система» та інші.

6. НІКОЛАЄНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – доктор економічних наук, професор.

Тема дисертації: «Фінансова безпека у забезпеченні стабільності функціонування банківського сектору».  Спеціальність: 08.00.08 гроші,фінанси і кредит 

Автор більше 100 наукових праць з питань стабільності функціонування банківського сектору, економічних ризиків, інвестування, в тому числі і навчальні посібники – «Гроші і кредит», «Інвестиційний менеджмент» та інші.

7. КОТЕЛЕНЕЦЬ АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇВНА – кандидат економічних наук, доцент.

Назва дисертаційної роботи: «Державне регулювання використання земельних ресурсів сільського господарства України». Cпеціальність: 051 «Економіка».

Є викладачем таких дисциплін як: «Економіка підприємства», «Економіка праці і соціально-трудові відносини» та інші.

8. ПОЛЯКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНАкандидат економічних наук, доцент.

Назва дисертаційної роботи: «Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання»

Адреса

вулиця Гонча, 37, Чернігів

Телефон

+380634716289

Телефон

+380963172778

Ми в соц. мережі

Mail:

chiibip.mnty@gmail.com

ЧІІБіП – Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 – 2022.

Адреса:

вулиця Гонча, 37, Чернігів

English EN Ukrainian UK