Кафедра менеджменту та публічного адміністрування Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права, як окремий структурний підрозділ інституту, була створена для підготовки фахівців з найбільш престижних спеціальностей в умовах ринкової економіки.

Кафедра готує фахівців освітнього ступеня “Бакалавр” за спеціальностями:

073 «Менеджмент»,

281 «Публічне управління та адміністрування».

З початку заснування кафедру очолював Бондар Василь Васильович — автор трьох навчальних посібників (в т. ч. один з грифом Міністерства освіти і науки України) та понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 2 монографій.

На сьогоднішній день кафедру очолює кандидат економічних наук Семченко-Ковальчук Олена Борисівна

З моменту створення кафедри було видано 17 навчальних посібників, опубліковано більше 200 методичних розробок. Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження з питань теорії економіки, удосконалення системи менеджменту на мікро- та макро- рівнях, підвищення ефективності функціонування підприємств різних галузей, економічного простору регіону в інтеграційній стратегії розвитку.

Протягом тривалого часу кафедра має тісні наукові зв’язки з багатьма зарубіжними вузами, зокрема Гомельським державним технічним університетом імені О.П. Сухого (Білорусія)Технічним університетом м.Варна (Болгарія).

Поряд з ґрунтовною фундаментальною підготовкою Кафедра одночасно формує у студента і практичні вміння, які потрібні на ринку праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються. Про високу якість підготовки фахівців свідчать грамоти за призові місця, отримані студентами на всеукраїнських студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.

Склад кафедри:

1. СЕМЧЕНКО-КОВАЛЬЧУК ОЛЕНА БОРИСІВНА – кандидат економічних наук, завідувач кафедри

Тема дисертаційного дослідження: «Роль малого і середнього бізнесу в посиленні модернізаційних процесів у регіональних господарських системах»

Спеціальність 08.00.05 — Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Викладає такі дисципліни, як: «Регіональна економіка», «Менеджмент», «Маркетинг» та інші.

2. ШЕСТАКОВСЬКА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА – доктор наук з державного управління 

Тема дисертації: «Формування та реалізація державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору України». Спеціальність 25.00.02 механізми державного управління

Автор багатьох наукових робіт в сфері державного управління, в тому числі монографії, навчальні посібники та підручники.

Викладає такі дисципліни: «Публічне управління», «Вступ до фаху» та інші.

3. ГРИВКО СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ – Кандидат наук з державного управління

Тема дисертації: «Механізми державного управління інноваційним розвитком економіки України  на засадах кластеризації», Спеціальність 25.00.02 механізми державного управління

Є автором багатьох наукових праць в сфері державного управління та кластеризації, в тому числі і монографія.

Викладає такі дисципліни як: «Стратегічне управління» та інші.

4. БОБРИШЕВ ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ – кандидат економічних наук

Тема дисертації: Забезпечення інноваційної стійкості національної економіки

 Спеціальність: Економічні науки. 08.00.03 — Економіка та управління національним господарством

Викладає такі дисципліни як: «Управління інновації», «Інноваційний менеджмент».

5. РАДЧЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА —  кандидат наук з державного управління, доцент

Тема дисертації: «Генезис легітимації інститутів публічної влади в Україні: державноуправлінський аспект»,  спеціальність 25.00.01 теорія та історія державного управління

Автор багатьох наукових праць та досліджень у сфері управління та публічного адміністрування.

Викладає: «Теорія організації» та інші.

6. БАСЕНКО КІРА ОЛЕКСАНДРІВНА —  кандидат економічних наук, доцент

Тема дисертаційного дослідження: «Формування та реалізація інвестиційної політики в будівельній сфері». Спеціальність 08.00.03  «Економіка та управління національним господарством»

Автор багатьох наукових робіт у сфері економіки та управління народним господарством. Є викладачем дисциплін щодо інвестування та економіки.

7. ЗАДОЄНКО КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА — викладач

Освіта — диплом магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».