Про присудження грантів студентам

 «Про присудження грантів студентам Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права
ПВНЗ МНТУ імені академіка Ю.Бугая» 

Це положення розроблено на підставі "Положення про присудження грантів студентам ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая»” та стосується студентів, що навчаються в відокремленому структурному підрозділі «Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права»  ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» на денній та заочній формі навчання.

1. Загальні положення.

1.1 На підставі принципів змагальності і соціальної справедливості, з метою підвищення якості навчання, сприяння науковій творчості і громадської активності студентів ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» встановлюється система їхнього заохочення з використанням Грантів:

 іменних;

 спеціальних;

 благодійних;

 заохочувальних;

 призових.

1.2 Іменний грант встановлюється зацікавленими фізичними і юридичними особами (спонсорами) у розмірі, який вони визначають самостійно.

1.2.1 За пропозицією спонсора такому гранту може бути присвоєно власне ім'я (спонсора, видатної особи тощо). Грант може бути присвячений і юридичній особі, що спонсорує навчання студента (студентів).

1.2.2 Призначення грантів конкретним студентам здійснює Вчена рада ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» за поданням спонсорів.

1.2.3 Лауреатами іменних грантів можуть бути студенти будь-якого курсу і форми навчання.

1.3 Спеціальні гранти встановлює Вчена рада ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» для стимулювання відповідного виду громадської активності студентів, що виявився актуальним для підвищення престижу інституту.

Критерії, показники та порядок призначення спеціальних грантів визначаються Вченою Радою та затверджуються окремим наказом ректора.

1.3.1 Студент, який зробив вагомий внесок у підвищення престижу інституту у поточному році, нагороджується спеціальним грантом "Гордість інституту". Лауреатом  такого гранту може бути тільки один студент за навчальний рік будь-якого курсу і форми навчання.

Порядок призначення і розмір гранту "Гордість інституту" визначається рішенням Ректорату(але не більше, ніж  знижка в розмірі 50 %  від вартості навчання за рік).

1.4 Благодійні гранти.

1.4.1. Благодійний грант співробітникам ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» призначається Ректоратом ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» студентам, які є штатними працівниками, або батьки яких є штатними працівниками ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» і не мають жодного порушення трудової дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку і самовіддано працюють на розвиток ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» та на укріплення його матеріальної бази.

1.4.2. Грант передбачає знижку у розмірі від 50% до 80 % від загальної вартості навчання за рік на весь термін навчання на розгляд Ректорату ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая».

1.4.3. Лауреатами цього гранту можуть бути студенти будь-якого курсу і форми навчання.

1.4.4. У разі порушення трудової, внутрішньої, виконавчої та іншої дисципліни штатним працівником, що є лауреатом (або його дитина), він або його дитина можуть бути позбавлені гранту.

1.4.5. Благодійний родинний грант є формою заохочення членів однієї родини (батько, мати, діти, брати, сестри, чоловік і дружина), з якої двоє або більше осіб є студентами ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая». Родинний грант присуджується наказом ректора як знижка в семестровій оплаті за навчання у розмірі 10 % на кожну особу, яка є студентом (студенткою) ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая», додатково до будь-якого іншого гранту.

1.4.6. Як виключення, благодійний грант може бути призначений студенту при непередбаченому (раптовому) погіршенні матеріального стану сім'ї. Благодійний грант, в цьому випадку, може бути встановлений в розмірі до 50 % знижки від вартості навчання, а його тривалість — до двох навчальних семестрів.

1.4.7. Лауреатами благодійних грантів можуть бути студенти будь-якого курсу і форми навчання.

1.5. Заохочувальний грант у розмірі від 5% до 50% від повної оплати за один рік (або семестр) навчання призначається студентам будь-якого курсу та форми навчання, які заохотили до вступу до ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» нових студентів на будь-який курс та форму навчання. За кожного зарахованого студента, студент денної форми навчання ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» отримує 10% знижки в оплаті за навчання за один рік, студент заочної форми навчання – 5%. Знижка накопичується, але не більше, ніж 50%.

1.6. Призовий грант є основною формою заохочення студентів.

За підсумкамикожного навчального року студентамденної форми навчання грант може присуджуватися в таких номінаціях:

 "Кращий студент ЧІІБіП МНТУ";

 "Кращий студент напряму";

1.6.1. Нагорода грантом "Кращий студент ЧІІБіП МНТУ" передбачає звільнення від оплати на 50% загальної вартості навчання за рік (1 грант на інститут); якщо студент перемагає в цій номінації повторно – 60%.

1.6.2. Нагорода грантом "Кращий студент напряму"передбачає звільнення від оплати на 25% загальної вартості навчання за рік (по 1 гранту на кожен напрям).

1.6.3. Для студентів денної форми навчання будь-яких курсів може бути присуджений початковий призовий грант терміном на один навчальний семестр у розмірах:

1) за перше місце по рейтингу в групі:

15% - рейтинг повинен бути не нижче 82 балів включно;

10% - якщо рейтинг від 75 до 82 балів;

2) за друге місце по рейтингу в групі:

10 % - рейтинг повинен бути не нижче 75 балів включно.

Обов’язковими умовами присудження такого початкового призового гранту є:

 1. Складання контрольних тестів тільки у терміни, що зазначені в навчальному плані (без перескладання не зарахованих тестів);

 2. Відсутність в результатах тестів оцінки по рівню "незадовільно і "не зараховано;

 3. Загальний рейтинг претендента на грант повинен бути не нижче, ніж 75 балів (рівень А,В,С за ЄКТС).

 Якщо на отримання гранту за перше або друге місце у групі претендують декілька студентів з однаковою кількістю балів, то грант розподіляється між ними в рівних пропорціях.

 Кількість призових гарнтів надається в залежності від кількості студентів у групі:

- для групи до 5 осіб – один призовий грант будь-якого рівня, включаючи гранти "Кращий студент ЧІІБіП МНТУ" та "Кращий студент напряму";

- для групи від 6 до 10 осіб – два призових гранти будь-якого рівня;

- для групи від 11 осіб – три та більше призових грантів будь-якого рівня.

1.6.4. Для студентів заочної форми навчання будь-яких курсів може бути присуджений початковий призовий грант терміном на один навчальний семестр у розмірі 50% за складання сесії на "відмінно”.

Обов’язковими умовами присудження такого початкового призового гранту є:

1.  Складання заліків та іспитів тільки у терміни, що зазначені в навчальному плані (без їх перескладання);

2. Загальний рейтинг претендента на грант повинний бути не нижче, ніж 90 балів (рівень А за ЄКТС);

3. Відсутність в результатах тестів оцінки по рівню "задовільно”, "незадовільно” і "не зараховано”;

4. Якщо на отримання гранту претендують декілька студентів, то грант розподіляється між ними в рівних пропорціях.

1.6.5. Обов’язковою умовою надання призових грантів для студентів денної форми навчання є участь студента у науковій роботі ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая».

1.7.  На кожен грант може бути обраний тільки один призер.  Якщо студент ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» може претендувати на декілька грантів одночасно, то йому може бути присвоєний тільки один гран найвищої номінації, інші гранти переходять на конкурс до інших студентів (крім родинного, спеціальних та заохочувального  грантів, які призначаються додатково до будь-якого іншого гранту).

1.8. У разі, якщо студент, якому призначений будь-який з грантів, з будь-якої причини не продовжує навчання у ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» (відрахування, переведення до іншого закладу освіти, академічна відпустка та інші), призове місце іншому студенту не передається. А у разі, якщо студент-номінант лише тимчасово перериває навчання у ЧІІБіП МНТУ (з поважних причин), призначений йому призовий грант набуває сили під час поновлення навчання.

 2.  Основні показники і критерії призначення призових грантів.

 2.1. Основними показниками для призначення призових грантів є:

•  успішність і якість навчання;

•  активність в науковій роботі;

•  громадська активність;

• виконання вимог Положення ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» , правил внутрішнього розпорядку і Кодексу честі студента.

2.2. Визначальним показником за всіма номінаціями є успішність і якість навчання.

2.3. Для різних номінацій (рівнів призових грантів) встановлюються мінімальні критерії, невідповідність яким є підставою для відмови у призначенні грантів.

2.3.1. "Кращий студент ЧІІБіП МНТУ" повинен:

 мати середній рейтинг навчання за звітний навчальний рік не менше 95 балів;

 приймати активну участь у громадському житті університету та вживати заходи щодо підняття престижу навчального закладу;

 не мати жодного порушення дисципліни, норм положення ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая», правил внутрішнього розпорядку та Кодексу честі студента за весь період навчання в інституті;

 складати контрольні тести тільки у терміни, що зазначені в навчальному плані (без перескладання не зарахованих тестів);

 не мати в результатах тестів оцінки по рівням С, D.

2.3.2. "Кращий студент напряму"повинен:

 мати середній рейтинг навчання за звітний навчальний рік не менше 85 балів;

 приймати активну участь у громадському житті ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» і факультету;

 не мати жодного порушення дисципліни, норм положення ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая», правил внутрішнього розпорядку та Кодексу честі студента за весь період навчання в інституті;

 складати контрольні тести тільки у терміни, що зазначені в навчальному плані (без перескладання не зарахованих тестів);

 не мати в результатах тестів оцінки по рівням C, D.

3.  Організація призначення призових грантів.

 За підсумками кожного навчального року (семестру) наказом ректора ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» за поданням та узгодженням методиста навчального відділу та проректора з економіки визначаються номінанти на кожен грант, які відповідають критеріям призначення призових грантів за цими номінаціями. При цьому враховуються об'єктивні показники, що визначені у поданні, і при однаковому рейтингу навчання перевага віддається тому кандидату, який має кращі дані за сукупністю всіх показників, в іншому випадку – грант розподіляться рівними частинами між всіма номінанатами, що мають однакові показники в сукупності. Решта кандидатів аналогічно розглядаються за номінаціями наступних грантів.

 4.   Статус  лауреатів грантів.

4.1. Лауреати призових грантів мають право:

 позаконкурсного вступу до магістратури та аспірантури  ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая»;

 бути рекомендованими кафедрою та факультетом на отримання диплому з відзнакою;

 позачергового направлення на стажування, навчання у програмах, в тому числі за кордоном, які здійснює університет;

 навчатися за індивідуальним графіком.

4.2. Грубе порушення Кодексу честі студента ЧІІБіП ПВНЗ «МНТУ ім.акад.Ю.Бугая» або отримання