Спеціальності

Спеціальності

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на 2021-2022 н.р.

Ступінь бакалавра

 


Кафедра міжнародної економіки, обліку та фінансів:

 

071 – Облік і оподаткування

Відповідно до особливостей сучасного стану економічного розвитку суспільства, спеціаліст з обліку і аудиту повинен мати високий рівень професійної підготовки, широкий світогляд та економічне мислення, загальну ерудицію та вміння ділового спілкування.

Спеціаліст із обліку і аудиту – фахівець вищої кваліфікації, який готується для самостійної діяльності в економічній сфері. Спеціаліст з обліку і аудиту є головною фігурою в системі фінансів, контролю і аудиторських перевірок у міжнародному, державному і приватному секторах економіки.

Спеціаліст з обліку і аудиту отримує навички здійснення організаційно-управлінських функцій з обліку, аналізу і аудиту, а також планування, організації і координації фінансово-господарської діяльності підприємства. Протягом всього періоду навчання випускник засвоює повний цикл гуманітарних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, а також дисциплін самостійного вибору навчального закладу, які забезпечують рівень підготовки спеціаліста.

Спеціаліст з питань обліку і аудиту може працювати на підприємствах різних форм власності, різних напрямків діяльності і різних обсягів виробництва, зорієнтованих як на забезпечення суспільства промисловою та споживчою продукцією, так і на задоволення виробничих і споживчих послуг.

Завдяки реалізації освітньої програми фахівець спеціальності «Облік і аудит» буде вміти:

 • вести бухгалтерський облік та складати бухгалтерську та статистичну звітність на підприємствах, установах та організаціях різних видів підприємницької діяльності та форм власності;
 • здійснювати аналіз господарської діяльності за даними офіційної звітності, а також поточного бухгалтерського обліку;
 • організовувати бухгалтерський облік та роботу облікового апарату на підприємстві;
 • планувати та проводити внутрішній та зовнішній аудит;
 • організовувати та забезпечувати роботу підприємств та інших організацій у відповідності з отриманою спеціальністю;
 • інтерпретувати та аналізувати економічну інформацію для обґрунтування та розробки управлінських рішень;
 • проводити системний економічний аналіз виробничої і комерційної діяльності, оцінювати фінансовий стан підприємств, установ і організацій;
 • застосовувати сучасні методи аналізу, які б дозволили показати об’єктивний стан і тенденції в економічному розвитку господарських організацій;
 • планувати, координувати та проводити фінансові операції підприємств та установ;
 • застосовувати сучасні інформаційні системи в сфері фінансів та бухгалтерського обліку, здійснювати постановку фінансово-кредитних задач та задач з обліку та аудиту в умовах машинної обробки облікової інформації;
 • вести наукові дослідження і розробляти пропозиції щодо вдосконалення економічних механізмів по профілю спеціальності;
 • пристосовувати набуті знання до конкретних умов господарювання.

Фахівець з обліку і аудиту в державних та приватних структурах може обіймати посади:

 • керівника та заступника керівника з економічних питань;
 • керівника підприємств, установ та організацій, фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівника підрозділів маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю; матеріально-технічного постачання; малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні;
 • головного бухгалтера та його заступника;
 • завідуючого фінансовим, економічним, плановим, аудиторським відділом (підрозділом);
 • керівника сектору у аудиторських, економічних, банківських, біржових структурах;
 • бухгалтера, фінансиста, плановика, ревізора, аудитора в організаціях і підприємствах;
 • викладача економічних дисциплін у ВНЗ, коледжах, технікумах, училищах, школах та курсах.

 

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

Сьогодні підприємствам всіх форм власності необхідні фахівці вищої кваліфікації, які знають закономірності ринкових відносин, володіють ринковими інструментами і методами та здатні приймати рішення в умовах нестабільного ринкового середовища. Саме таким вимогам відповідає фахівець з фінансів та кредиту.

Фахівець цієї галузі – це фахівець з фундаментальною, гуманітарною та ґрунтовною, теоретичною підготовкою в галузі фінансів та економіки, високим загальним рівнем освіти та культури, людина, яка має належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності, володіє умінням самостійно продовжувати навчання.

Фахівець з фінансів та кредиту повинен уміти оцінювати історичні і сучасні процеси і проблеми у житті країни, проблеми і тенденції світового розвитку в сфері фінансів, повинен мати високі моральні якості, вміти приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

Майбутні фахівці-фінансисти повинні розуміти закономірності у сфері фінансових відносин держави, господарства, населення, розкривати шляхи використання цих закономірностей у праці фінансової роботи, з’ясовувати роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин, визначати сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Завдяки реалізації освітньої програми фахівець цієї галузі повинен вміти:

 • активно використовувати знання фінансової теорії, вибирати ефективні варіанти управління потоками фінансових ресурсів;
 • вести бухгалтерський облік господарських засобів, власного капіталу та зобов’язань підприємств різних форм власності;
 • складати різні форми фінансової, статистичної, податкової та управлінської звітності;
 • оформляти кредитні договори та угоди;
 • оформляти страхові поліси;
 • проводити готівкові та безготівкові розрахунки;
 • проводити глибокий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • володіти комп’ютерною технікою для ведення ділової документації;
 • приймати ефективні рішення щодо механізму роботи фондової біржі, видів угод, які укладаються на біржовому і позабіржовому ринку;
 • оцінювати потребу комерційного банку у ліквідних коштах та проводити аналіз структури і стабільності ресурсної бази і аналіз структури і якості активів;
 • прогнозувати майбутній розвиток грошово-кредитних відносин, проводити аналіз стану кредитного портфелю;
 • розраховувати прибуток підприємства від реалізації продукції за різними методами;
 • визначати податок на прибуток підприємства, нарахування і утримання з фонду оплати праці підприємства, суму акцизного збору, податку на додану вартість.

Фахівець з фінансів і кредиту в державних та приватних структурах може обіймати посади:

 • фінансового директора або заступника фінансового директора;
 • керівника та заступника керівника з економічних питань;
 • начальника контрольно-ревізійного відділу;
 • начальника фінансового відділу;
 • керівника підрозділів маркетингу, реклами та зв’язків з громадськістю;
 • завідуючого фінансовим, економічним, плановим, відділом (підрозділом);
 • державного податкового інспектора;
 • страхового агента;
 • брокера (посередника) та дилера (продавця) з цінних паперів;
 • спеціаліста кредитних відділів комерційних банків;
 • викладачем економічних дисциплін в вузах, коледжах, технікумах, училищах, економічних школах і курсах.

 


Кафедра менеджменту та публічного адміністрування:

 

073 – Менеджмент

В умовах економіки ринкового типу й радикальної перебудови системи управління економікою, особливо загострена проблема забезпечення підприємств професіоналами з питань управління, тобто менеджерами.

Фахівець з менеджменту – це професійний керівник, який має спеціальну управлінську освіту і відповідає за розробку і прийняття управлінських рішень, займається широким колом питань.

Метою підготовки фахівців є формування кадрового складу управлінських працівників підприємств, установ і організацій різних форм власності і господарювання.

Фахівець з менеджменту готується до професійної управлінської роботи в органах державного, регіонального і муніципального рівнів; лінійних та функціональних підрозділах підприємств і організацій, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

Напрям підготовки "Менеджмент” надає комплекс знань в області маркетингу, фінансів, менеджменту організацій, стратегічного, інвестиційного, інноваційного, фінансового менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління тощо.

Завдяки реалізації освітньої програми фахівець спеціальності «Менеджмент» буде вміти:

 • проводити техніко-економічний аналіз роботи підприємства та його підрозділів;
 • виявляти невикористанні резерви виробництва та визначати можливості поліпшення роботи за їх рахунок;
 • проводити дослідження в області організації і управління виробничими системами, керування трудовими колективами;
 • аналізувати, розробляти і вдосконалювати методи і базу соціально-економічного планування;
 • володіти методами оперативно-виробничого планування;
 • володіти сучасними методами логістики;
 • здійснювати розрахунок і аналіз собівартості;
 • володіти методами управлінського обліку;
 • визначати взаємозалежність між показниками „витрати-обсяг продукції-прибуток”;
 • розробляти фінансовий план, бюджет, бізнес-план.
 • удосконалювати організацію і методи своєї роботи, виявляти і усувати недоліки;
 • виконувати роботу по розробці забезпечення виконання програми підприємства;
 • контролювати забезпечення відповідних ділянок матеріалами, сировиною, заготовками, комплектуючими виробами;
 • використовувати методи аналізу, планування, прогнозування, які дозволяють ефективно вирішувати практичні проблеми управління підприємством;
 • здійснювати збір, систематизацією, обробку та використання інформації, яка необхідна для ефективної професійної діяльності;
 • аналізувати соціально значимі проблеми та процеси, факти та явища; використовувати всю сукупність набутих знань;
 • узагальнювати, порівнювати, робити висновки, володіти навичками прийняття самостійних рішень;
 • організовувати маркетингові дослідження систем руху товарів і збуту, послуг, аналізувати стан і динаміку попиту, використовувати сучасні методи аналізу обсягів виробництва і реалізації, собівартості, прибутку, фінансового стану підприємства, ефективності виробництва і управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства.

Фахівець з даного напрямку в державних та приватних структурах може обіймати посади:

 • керівника або провідного фахівця підприємств різних галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм, інвестиційних і фінансових компаній;
 • керівника або спеціаліста відділів державних установ, експертів-консультантів спільних підприємств, економістів-дослідників науково-дослідних інститутів та аналітично-прогнозних лабораторій;
 • керівника або заступника керівника організації, підприємства, структурного підрозділу;
 • менеджера, консультанта з менеджменту;
 • керівника та заступника керівника з економічних питань;
 • керівника економічного, фінансового, юридичного, адміністративного, господарського, кадрів і трудових відносин, транспортно-експедиційного, матеріально-технічного постачання, маркетингу, збуту, комерційного, рекламного відділу, бюро;
 • помічника керівника різних структурних підрозділів;
 • заступника начальника виробничого відділу;
 • менеджера зі збуту, з постачання, з персоналу, з логістики, з реклами, з комерційних питань;
 • економіста із збуту, інженера з організації керування виробництвом;
 • фахівця з ефективності підприємництва;
 • експерта з умов праці; інструктора з праці;
 • профконсультанта;
 • експерта з дослідження товарного ринку;
 • молодшого наукового співробітника;
 • методиста з економічної освіти;
 • викладача ВНЗ.

Випускники кафедри успішно працюють на керівних посадах різного рівня малих та великих промислових, комерційних підприємств, науково-дослідних інститутах, торгових компаніях, банків та страхових компаній, а також у державному керівництві на рівні області та держави, успішно розвивають власний бізнес.

 

281 – Публічне управління та адміністрування

Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного здійснення функцій держави.

Мета програми забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.

Мета навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» полягає в наданні майбутнім фахівцям теоретичних знань, практичних вмінь і навичок з публічного управління щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг.

Цільова аудиторія сучасна молодь, що зацікавлена у вирішенні проблем публічного адміністрування, державні службовці, працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги, випускники вищих навчальних закладів.

У ході навчання студенти беруть участь в науково-практичних заходах, симпозіумах та конференціях за участю представників іноземних та вітчизняних організацій, фахівців органів державної влади.

Основними завданнями підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» є:

 • визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного управління у процесі розвитку суспільства;
 • опанування методами формування, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 • набуття навичок розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення результативної та ефективної діяльності суб'єктів публічної сфери;
 • систематизація основних тенденцій та напрямів еволюції управління у сфері публічного адміністрування;
 • пошук нових підходів до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів та галузей економіки;
 • оволодіння основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери;
 • здійснення експертизи, моніторингу, оцінювання очікуваних результатівта наслідків реалізації політики державних, регіональних та місцевих органів влади.

 


Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення:

 

121 – Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення – спеціальність, спрямована на розробку програмних систем, які працюють надійно та ефективно, вартість розробки та супроводу яких є доступною, і які задовольняють вимогам, висунутим до них замовниками. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій, вони приймають участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів, і мають високий рівень заробітку. Попит на фахівців з інженерії програмного забезпечення кожен день тільки зростає! Тому впевнено кажемо: «Інженерія програмного забезпечення – професія майбутнього»!

Якщо Вам подобається захоплюючий процес розробки веб-сайтів, 3D-моделей, комп'ютерних ігор, інших програм, то вам слід обрати навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

Інститут має всі умови для надання якісної сучасної освіти з інженерії програмного забезпечення. Після закінчення навчання Ви можете знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, у тому числі закордонних. Специфіка професії дозволяє працювати віддалено, мати гнучкий робочий графік. Ви можете відкрити свою справу і розробляти програмні продукти на замовлення у зручний для Вас час.

Можливості по працевлаштуванню для випускників за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення»: місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, незалежні агенції з тестування програмного забезпечення.

Види діяльності фахівця:

 • створення програмного забезпечення, у тому числі у сфері інтернет технологій, мережевого і комунікаційного програмного забезпечення;
 • проектування інтерактивних інтерфейсів користувача;
 • проектування і розробка баз даних;
 • тестування та забезпечення якості програмного забезпечення;
 • аналіз проектів та програм готових систем, аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень;
 • розробка, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;
 • надання консультацій у сфері проектування і розробки програмного забезпечення;
 • Фахівець зі створення веб-сайтів, 3D-моделей, комп'ютерних ігор, інших програм.

 


 

081 - Право

Юрист - це одна з найбільш поширених, необхідних і високооплачуваних професій у цивілізованому суспільстві. Кожному потрібен свій юрист, як і свій лікар. Підготовка за спеціальністю «Право» забезпечує інтеграцію юридичних та економічних знань, комп'ютерної грамотності, високий рівень загальної культури та правосвідомості, володіння навичками цивілізованого ведення бізнесу.

Наші випускники підготовлені для роботи на посадах, що вимагають вищої юридичної освіти:

 • в органах державної виконавчої влади;
 • в органах місцевого самоврядування;
 • в судах загальної юрисдикції і спеціалізованих судах;
 • в органах прокуратури;
 • в органах Міністерства юстиції України;
 • в системі нотаріату;
 • в адвокатурі;
 • в юридичних службах підприємств усіх форм власності;
 • в юридичних навчальних закладах.

Наші випускники плідно працюють у державних та недержавних господарських структурах, податкових, аудиторських органах та органах державного управління.

 


 

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2021.