Історія кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів

Історія кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів

Історія кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів

Кафедра міжнародної економіки, обліку та фінансів була створена як випускаюча за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців у галузі бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, фінансів, здатних здійснити глибокий аналіз економічних та соціальних процесів, виявити і вирішити проблеми в галузі обліку, оподаткування та фінансів з метою досягнення суспільних цілей, виходячи з інтересів як власників підприємств, так і рядових працівників, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку обраної професії.

Зростити конкурентоспроможних спеціалістів майбутнього дозволяють освітні програмами кафедри за освітнім ступенем “Бакалавр” і “Магістр” (072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 “Облік і оподаткування”).

Викладацький склад кафедри представлений як досвідченими фахівцями, які мають наукові ступені кандидата економічних наук, звання доцента та значний досвід викладацької роботи в університеті, так і перспективною молоддю.

У 2019 році кафедру обліку на фінансів перейменували на кафедру міжнародної економіки, обліку та фінансів.

З початку заснування кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Бондар Василь Васильович - автор багатьох навчальних посібників (в т. ч. один з грифом Міністерства освіти і науки України) та понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в т. ч. 2 монографій.

Зараз кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Акименко Олена Юріївна - автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі монографії “Інвестиційна домінанта сталого розвитку регіону в умовах інтеграції”; співавтор навчальних посібників “Організація бухгалтерського обліку”; “Інвестиційний менеджмент: теорія і практика”; “Облік у бюджетних установах”. Учасниця науково-дослідних робіт: «Удосконалення методики та організації обліково-аналітичної роботи в сучасних умовах господарювання» (ініціативна, держ. реєстр. №0111U002362, 2011-2016 рр.); НДДКР «Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлювальних джерел енергії в умовах Лісостепу України» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0117U00397 від 10.02.2017 р.); «Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах» (держ. реєстр. №0112U003284, 2012-2017 рр.); «Оцінка та регулювання економічної безпеки регіонального співробітництва депресивних територій в рамках євроінтеграційних процесів» (держ. реєстр. №0115U003443, 2015-2017 рр.)

Науково-педагогічний колектив кафедри проводить наукові дослідження з питань економіки, удосконалення системи організації обліку, фінансів на мікро- та макро- рівнях, підвищення ефективності функціонування підприємств різних галузей.

Протягом тривалого часу кафедра має тісні наукові зв'язки з багатьма зарубіжними вузами, зокрема Гомельським державним технічним університетом імені О.П. Сухого (Білорусія), Технічним університетом м.Варна (Болгарія).

Поряд з ґрунтовною фундаментальною підготовкою кафедра одночасно формує у студента і практичні вміння, які вимагаються на ринку праці. Це забезпечується тим, що більшість співробітників кафедри, які викладають дисципліни професійного спрямування, працювали або працюють за сумісництвом на посадах, які відповідають профілю дисциплін, що викладаються. Про високу якість підготовки фахівців свідчать грамоти за призові місця, одержані студентами на всеукраїнських студентських олімпіадах та науково-практичних конференціях.

Вихованці кафедри успішно працюють практично у всіх сферах економіки держави: у промисловості, будівництві, транспорті, фінансовій сфері тощо.

Кафедра підтримує ділові і наукові стосунки з колегами з інших вітчизняних та європейських університетів з метою вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу, а також провідними підприємствами та організаціями.

ЧІІБіП - Чернігівський Інститут Інформації Бізнесу і Права. © 1999 - 2022.